ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาประวัติห้องสมุดความเป็นมาของห้องสมุด
      ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 ลักษณะอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ ชั้นเดียว หลังคารูปจั่วทรงสูง ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยามีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมห้องสมุดและการบริการโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในยุคของข่าวสารข้อมูลและเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน

พันธกิจ
1. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและมีคุณภาพ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอ่าน  การเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนอย่างหลากหลาย

3. จัดระบบการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด

4. ให้บริการในบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้

5. พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้มีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่อง

6. ประสานหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชน
 

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการบริการของห้องสมุดประชาชนให้มีความหลากหลายและสามารถให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

2. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตภายใต้แนวคิดห้องสมุด 3 ดี

กลยุทธ์
1.พัฒนาคนให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้และสร้างทัศนคติให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่าน

2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย

บทบาทหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชนมีบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรหลักในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  คือ

1.เป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  ที่คนทุกเพศ ทุกวัย จะมาใช้บริการ  เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างอิสระ

2.เป็นแหล่งที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนอย่างกว้างขวาง

3.เป็นแหล่งความรู้  ข้อมูล  มรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  เศรษฐกิจพอเพียง  ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชน
 

ภารกิจ
1.การให้บริการ โดยจัดบริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล จากสื่อหนังสือ อินเตอร์เน็ต ซีดี

2.การส่งเสริมให้บริการ  ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ป้ายนิเทศตามเทศกาลวันสำคัญ  กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ  ฯลฯ

ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อการเรียนรู้อย่างอิสระ  การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตามอัธยาศัยมาใช้ในชีวิตประจำวัน