ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับเรา

เลขที่/สถานที่ติดต่อ

เลขที่  425  หมู่ที่  11  ตำบล บ้านต๋อม  ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  56000  โทรศัพท์  054 - 887061

    วิธีการเดินทางรถโดยสารวิ่งระหว่างจังหวัดพะเยา-อำเภอแม่ใจระยะทาง 25 กิโลเมตร  และรถโดยสารลำปาง – เชียงราย

          ที่ตั้งอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ไปมาสะดวก และอยู่ติดกับส่วนราชการ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถานีวิทยุ กวส. 4 ฯลฯ  มีบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เขียวขจี ให้บริการสื่อที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย

เวลาเปิดทำการ

เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 น.  -  17.00 น.

วันเสาร์และอาทิตย์เปิดเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ระเบียบการเป็นสมาชิก

          1.  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

          2.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  ใบ

 ระเบียบการยืม – คืน หนังสือ     

          1.  ต้องเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา                              

          2.  ห้ามนำบัตรผู้อื่นมาใช้

          3.  แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือ

          4.  ยืมหนังสือได้ครั้งละ 4 เล่ม/ 1 ชื่อเรื่อง ต่อ 1 สัปดาห์

การบริการของห้องสมุด        

          ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยามีการจัดบริเวณภายในห้องสมุดเป็นมุมต่างๆ ได้แก่

Ø มุมเด็ก                          Ø มุมแนะนำหนังสือน่าอ่าน

Ø มุมหนังสืออ้างอิง              Ø มุมวารสารเย็บเล่ม

Ø มุมวารสาร/นิตยสารใหม่     Ø มุมหนังสือพิมพ์

Ø มุม มสธ.                         Ø มุมนวนิยาย

Ø มุมสื่อคนพิการ                 Ø มุมบริการอินเตอร์เน็ต

Ø มุมสืบค้นข้อมูล                Ø มุมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

         Ø มุมส่งเสริมอาชีพ               Ø มุมอาเซียนศึกษา

บริการสื่อประเภทต่างๆ

  Ø บริการอินเตอร์เน็ต               Ø บริการหนังสือวิชาการในทุกสาขาวิชา

  Ø หนังสืออ้างอิง                     Ø หนังสือและสื่อสำหรับคนพิการ

  Ø หนังสือเด็กและเยาวชน         Ø นวนิยายไทย -  จีน หนังสือแปล

  Ø บริการสื่ออาเซียนศึกษา        Ø บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์

      Ø บริการนิตยสารเย็บเล่ม           Ø บริการวารสาร/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์

  Ø เอกสารชุดประกอบการเรียนของ มสธ.